CÁCH LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH THEO  TT 200 DỄ NHẤT

Với mong muốn chia sẻ kỹ năng nghề kế toán, các thầy cô EDUBELIFE xin tặng các bạn bài viết “Kỹ năng lập Báo cáo kết quản kinh doanh theo Thông tư 200/2014/TT-BTC dễ hiểu, dễ vận dụng và thực sự xúc tích, ngắn gọn”

Chúc các bạn kế toán, chủ Doanh nghiệp có một mùa báo cáo tài chính 2017 thành công

Tham khảo:    Hệ thống pháp luật về thuế                                                                                

  1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm
Đơn vị báo cáo: ……………..                                        Mẫu số B 02 – DN
Địa chỉ:………………………                       (Ban hành theo Thông tư số  /2014/TT-BTC

Ngày… /…/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

            Năm………

                                                                                                          Đơn vị tính:…………

 

CHỈ TIÊU

số

 

TM Năm

nay

Năm

trước

1 2 3 4 5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp DV 01 LK PS Có TK511 (Không bao gồm thuế gián thu, DT nội bộ)
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 LKPS Có TK521 đ/ứ Nợ TK 511
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02) 10
4. Giá vốn hàng bán 11 LKPS Có TK632 đ/ứ Nợ TK 911
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 – 11) 20    
6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 LKPS Nợ TK515 đ/ứ Có TK 911
7. Chi phí tài chính 22 LKPS Có TK635 đ/ứ Nợ TK 911
  – Trong đó: Chi phí lãi vay 23 Chi tiết trên sổ TK635
8. Chi phí bán hàng 24 LKPS Có TK641 đ/ứ Nợ TK 911
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 LKPS Có TK642 đ/ứ Nợ TK 911
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD

{30 = 20 + (21 – 22) – (24 + 25)}

30
11. Thu nhập khác 31 LKPS Nợ TK711 đ/ứ CóTK 911
12. Chi phí khác 32 LKPS Có TK811 đ/ứ Nợ TK 911  
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 – 32) 40    
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 50    
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 LKPS Có TK8211 đ/ứ Nợ TK 911 hoặc LKPS Nợ TK8211 đ/ứ CóTK 911  
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 LKPS Có TK8212 đ/ứ Nợ TK 911 hoặc LKPS Nợ TK8212 đ/ứ CóTK 911  
17. LN sau thuế TNDN (60=50 – 51 – 52) 60    
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70      
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 71      

(*) Chỉ áp dụng tại công ty cổ phần                                                 Lập, ngày … tháng … năm …

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, họ tên)

– Số chứng chỉ hành nghề;

– Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

 Xem thêm: Thuế thu nhập cá nhân

Article By :